General terms and conditions

EN HR DE HU
GENERAL TERMS OF PURCHASE
(„Terms”)
OPĆI UVJETI KUPNJE
(„Uvjeti”)
These Terms define the procedure for ordering, payment, providing services and complaints, copyright protection and general business provisions when booking and purchasing accommodation and food services in the hotel Zora, Primošten („Hotel”), whereby the seller of such services is the company Primošten Hoteli d.o.o. Ovim Uvjetima definira se postupak naručivanja, plaćanja, pružanja usluga i reklamacija, zaštita autorskih prava te opće odredbe poslovanja prilikom rezervacije i kupnje usluga smještaja i prehrane u hotelu Zora, Primošten („Hotel”), pri čemu je prodavatelj navedenih usluga društvo Primošten Hoteli d.o.o.
TERMS OF ORDERING, RESERVATIONS AND PAYMENTS UVJETI NARUČIVANJA, REZERVACIJA I PLAĆANJA
Inquiries and reservations are accepted through the Hotel website, by e-mail or in person at the Hotel reception. By booking through the website, the service user declares acceptance of these Terms in full. When booking, the service user is obliged to provide all the requested information. In order for the reservation to be considered valid, the service user shall pay a deposit or give a valid debit/credit card number as a guarantee of the reservation. All reservations via the online system are considered valid only upon confirmation of the reservation by the Hotel. Notification/confirmation of reservation must be presented to the reception upon arrival at the Hotel. Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko web stranice Hotela, elektronskom poštom ili osobno na recepciji Hotela. Rezervacijom kapaciteta preko web stranica, korisnik usluge izjavljuje da prihvaća ove Uvjete u cijelosti. Prilikom rezerviranja korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge uplaćuje depozit ili daje broj važeće debitne/kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Sve rezervacije preko internetskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane Hotela. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u Hotel.
Ordered hotel services are paid online with one of the debit/credit cards: Visa and MasterCard. In addition to online, the order can be paid in person at the Hotel reception. The final calculation of services is made at the Hotel reception before departure. Naručene usluge Hotela plaćaju se online jednom od debitnih/kreditnih kartica: Visa i MasterCard. Osim online, narudžbu je moguće platiti osobno na recepciji Hotela. Konačni obračun usluga vrši se na recepciji Hotela prije odlaska.
The confidentiality of your data is protected and secured using SSL encryption. Internet billing pages are secured using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL encryption is a data encryption process to prevent unauthorized access during transfer. This enables the secure transfer of information and prevents unauthorized access to data when communicating between the user’s computer and the payment service, and vice versa.
The payment service and financial institutions exchange data using a virtual private network (VPN), which is protected from unauthorized access. The payment service used is certified according to the PCI DSS Level 1 security standard prescribed by Visa and MasterCard rules.
Hotel does not store credit card numbers and numbers are not available to unauthorized persons. The payment service is based on the 3-D Secure standard, which currently offers the most secure credit and debit card payment solution in the internet environment. If the user’s card participates in the 3-D Secure program, the customer will be asked for additional identity verification as a confirmation that the customer is using the card.
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa plaćanja, te obratno.
Servis plaćanja i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.
Korišteni servis plaćanja je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.
Hotel ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Servis plaćanja je temeljen na 3-D Secure standardu koji trenutno nudi najsigurnije rješenje plaćanja kreditnim i debitnim karticama u internet okruženju.
Ukoliko kartica korisnika sudjeluje u 3-D Secure programu od kupca će se tražiti dodatna provjera identiteta kao potvrda da upravo on koristi karticu.
All prices are in euros (EUR), VAT included. The amount for which your debit/credit card will be charged is obtained through price conversion according to the current exchange rate. When charging your debit/credit card, the same amount is converted from euro to your local currency according to the rules applicable to payments abroad. As a result of the price conversion, there is a possibility of a slight difference in the amount from the original price displayed on our website. Sve cijene izražene su u eurima (EUR), s uključenim PDV-om. Iznos za koji će biti terećena Vaša debitna/kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene prema važećoj tečajnoj listi. Prilikom naplate vašom debitnom/kreditnom karticom isti se iznos pretvara iz eura u vašu lokalnu valutu prema pravilima koja vrijede za plaćanja u inozemstvu. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.
TERMS OF SERVICE PROVISION UVJETI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA
The price of bed and breakfast includes: bed and breakfast, buffet breakfast, Wi-FI internet throughout the Hotel and VAT. Cijena usluge noćenja s doručkom uključuje: noćenje, buffet doručak, Wi-FI internet u cijelom Hotelu te PDV.
Arrival time is after 15:00 on the day of arrival, and check-out time is before 10:00 on the day of departure. Vrijeme dolaska je nakon 15:00 sati na dan dolaska, a vrijeme odjave je prije 10:00 na dan odlaska.
Please note that children aged 12 and over are considered adults and are charged full price. When booking accommodation, you are obliged to add children older than the above to adults. Molimo uzmite u obzir da se djeca starosti 12 i više godina smatraju odraslima te im se naplaćuje puna cijena. Prilikom rezerviranja smještaja, obvezni ste djecu stariju od navedenog pribrojiti odraslim osobama.
Wellness, swimming pool, lunch, piano bar and animation for children and adults in the season 2023 are not available to guests. The hotel will not accept any complaints related to services that are stated not available in the season 2023. Usluge Wellnessa, bazena,ručka, Piano bara i animacije za djecu i odrasle u sezoni 2023. nisu na raspolaganju gostima. Hotel neće priznati eventualne reklamacije vezano uz usluge za koje je navedeno da nisu na raspolaganju u sezoni 2023.
For any additional information please contact our reservation service by e-mail: Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail:
COMPLAINTS AND RETURNS UVJETI REKLAMACIJA I POVRATA
The Hotel reserves the right to change the reservation or method of providing services at any time, if circumstances arise that are beyond our control, which cannot be predicted, avoided or postponed. The confirmed accommodation unit can be replaced with an accommodation unit of the same or higher category while maintaining the same price that was valid at the time of booking confirmation and timely informing the guest about the change. In cases where the alternative accommodation cannot be found and the reservation has been paid in advance, the Hotel reserves the right to cancel the reservation and refund the full amount paid. Hotel pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Hotel pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.
The guest can change the already defined reservation in accordance with the cancellation conditions that were presented to the guest during the reservation process and delivered to the guest with the confirmation of the reservation. The request for modification of the reservation is submitted online or in writing (by e-mail or mail). Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju u skladu s uvjetima otkaza rezervacije koji su prikazani gostu tijekom postupka rezervacije te dostavljeni gostu uz potvrdu rezervacije. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se online ili pisanim putem (e-mailom ili poštom).
Immediately after determining the exact amount to be returned to the guest, a payment will be made at the sender’s expense exclusively to the debit /credit card from which the reservation payment was made. Odmah po utvrđivanju točnog iznosa koji treba vratiti gostu, izvršit će se isplata o trošku pošiljatelja isključivo na debitnu/kreditnu karticu s koje je napravljeno plaćanje rezervacije.
LAW AND DISPUTE RESOLUTION PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA
All disputes will be resolved amicably with the application of Croatian law.
Disputes within the European Union related to online shopping can be resolved through the ORS platform at the following link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
In case of non-agreement, all disputes will be settled before the competent court in Zagreb with the application of Croatian law.
Svi sporovi nastojat će se riješiti sporazumno uz primjenu hrvatskog prava.
Sporovi unutar Europske unije vezane uz internetsku kupnju mogu se rješavati putem ORS platforme na sljedećem linku:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
U slučaju nepostizanja sporazuma, svi sporovi rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.
COPYRIGHT PROTECTION ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA
The service user/guest agrees not to unauthorizedly copy and/or publish any material that is subject to copyright or other intellectual property rights, without the express permission of the holder of these rights. Korisnik usluga/gost se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati i/ili objavljivati bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.
STATEMENT ON THE PROTECTION AND COLLECTION OF PERSONAL DATA IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA
Certain personal data of service users are required in the process of realization of the requested service and will be used for further mutual communication (e.g., payment instructions, notifications on the realization of the service). Details of the collection and processing of personal data are set out in the Privacy Policy: https://zora-hotel.com/hr/privacy-policy/. Određeni osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr., upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Detalji prikupljanja i obrade osobnih podataka navedeni su u Politici privatnosti: https://zora-hotel.com/hr/privacy-policy/.
FINAL PROVISIONS ZAVRŠNE ODREDBE
These Terms apply from 1.10.2023. The Hotel reserves the right to change these Terms at any time, without prior notice. All changes to the Terms will be published through this website as well as the date of entry into force thereof. Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.10.2023. Hotel zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Sve izmjene Uvjeta će biti objavljene putem ove internetske stranice kao I datum stupanja na snagu istih.